خانه / تماس با ما

تماس با ما

مدیر ترویج و گسترش پژوهش و مدیریت نمایشگاه های پژوهشی هادی حصاری ۰۵۱۳۲۰۰۸۴۶۳
امور نمایشگاه های پژوهشی و نشست های علمی سید محسن میرزاده ۰۵۱۳۲۰۰۸۱۳۶
امور تجهیز کتابخانه‌های مدارس و ترویج مهارتهای پژوهشی محمد حسین محمدی ۰۵۱۳۲۰۰۸۴۶۴
کارشناس دبیرخانه آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان جواد معین ۰۵۱۳۲۰۰۸۳۲۷
انتشارات و دبیرخانه آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان احمدرضا قوامی ۰۵۱۳۲۰۰۸۱۶۵
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان حسین کندری ۰۵۱۳۲۰۰۸۲۰۳
مسئول دفتر معاونت پژوهش حسین شبان ۰۵۱۳۲۰۰۸۴۸۶
امور ناشران سید محسن میرزاده ۰۹۳۵۳۳۸۳۱۶۵
مشاوره پژوهشی، کارگاه‌های پژوهشی و طرح اهداء دانایی کاظم یزدانی ۰۵۱۳۲۰۰۸۱۵۷